StandpuntenAl onze standpunten zijn terug te vinden in ons Verkiezingsprogramma 2014. Kort gezegd komt het neer op de volgende standpunten:

Agrariërs
Het CDA wil regelgeving en administratieve lastendruk voor agrariërs en andere ondernemers verlagen.

Alcohol
Het CDA wil strenge handhaving op wetgeving aangaande alcohol, tabak en drugs.

Bedrijventerrein
Het CDA is een voorstander van de realisatie van het bedrijventerrein Middelsee III.

Belastingen
Het CDA is tegen een verhoging van de OZB. De komende vier jaar gaan de belastingen wat het CDA betreft niet omhoog.

Bezuinigen
Het CDA kiest voor bezuinigen i.p.v. voor lastenverzwaring.

Bibliotheek
Het CDA wil de bibliotheek in Stiens behouden.

BOA
Het CDA wil een Bijzonder Opsporings Ambtenaar in dienst nemen om klein leed tegen te gaan.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Het CDA is voor blijvende ondersteuning van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Coffeeshop
Het CDA is tegen de komst van een coffeeshop in Leeuwarderadeel.

Doniastate
Het CDA wil de bekendheid van Doniastate nog groter maken.

Drugs
Het CDA is tegen experimenteren met wietteelt gefaciliteerd door de gemeente.

Duurzaamheid
Het CDA kiest voor duurzame energie en stimuleert hiervoor initiatieven van burgers en bedrijven.

Fraude
Het CDA is voor een strenge aanpak van het misbruik van sociale voorzieningen.

Frysk
De posysje fan it Frysk en it Hollânsk is foar it CDA gelyk.

Fusie
Het CDA was, is en blijft een voorstander van de fusie met Leeuwarden.

Gezin
Het CDA is de uitgesproken gezinspartij en neemt dat als uitgangspunt voor haar politiek handelen.

Groenvoorziening
Het CDA wil meer aandacht schenken aan de groenvoorziening in onze gemeente.

Huisvesting
Het CDA wil inzetten op goede en voldoende huisvesting voor starters. Ook op de huurmarkt.

It Gryn
Het CDA wil It Gryn openhouden, ook na de fusie.

Jeugd
Het CDA Leeuwarderadeel zal er álles aan doen om kinderen in Leeuwarderadeel niet in armoede op te laten groeien.

Korpsen
Het CDA wil geen verdere bezuinigingen op korpsen, toneel en koren.

Leeuwarden
Het CDA was, is en blijft een voorstander van de fusie met Leeuwarden.

Mantelzorg
Het CDA wil een goede samenwerking tussen professionele zorg en mantelzorg/vrijwilligers.

Minimabeleid
Het CDA wil een krachtige voortzetting van ons huidige minimabeleid.

MKB
Het CDA wil extra aandacht voor startende bedrijven in het MKB.

Omtinkerij
Het CDA wil een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar. Het CDA wil samen met de gemeente de Omtinkerij (zorg voor elkaar) meer uit bouwen.

Ondernemers
Het CDA wil regelgeving en administratieve lastendruk voor agrariërs en andere ondernemers verlagen.

Onderwijs
Het CDA wil dat scholen (ook in de kleine dorpen) open blijven. Het CDA gaat zich ook met hart en ziel inzetten voor het christelijk onderwijs in de gemeente.

Ouderen
Het CDA wil inzetten op goede en voldoende huisvesting ouderen.

Overheid
Het CDA wil samen met de gemeente de Omtinkerij (zorg voor elkaar) meer uit bouwen.

OZB
Het CDA is tegen een verhoging van de OZB. De komende vier jaar gaan de belastingen wat het CDA betreft niet omhoog.

Schuldhulpverlening
Het CDA wil dat de gemeente schuldhulpverlening op zich neemt.

Uitkeringen
Het CDA vindt dat er een tegenprestatie gevraagd mag worden wanneer mensen een uitkering krijgen.

Veiligheid
Het CDA wil het aantal woninginbraken terugdringen, o.a. door meer zichtbaarheid van de wijkagent en verhoogde politie-inzet.

Vrijwilligers
Het CDA wil vraag en aanbod van vrijwilligers optimaliseren, onder andere door de vrijwilligersbank te versterken.

WMO
Het CDA is bezorgd over de toenemende afkalving van de zorg voor ouderen via o.a. de WMO. De gemeente dient de uitvoering van deze wet met gevoel voor de kwetsbaarheid van de ouderen uit te voeren.

Zondagsopstelling
Het CDA is tegen de openstelling van winkels op zondag.